Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Het 7 de van vv SCM is op zoek naar een trainer of beleider. Info bij Stefan Aarts
0682737166 of Patrick Biesmans
0641503569

Info bij Vic Esten
0651175029
jeugd@vvscm.nl

Kalender  Activiteiten

 • 08-sept Openingsfeest
 • 20 okt Dart club toernooi
 • 23 okt Kienen
 • 24 nov Rock 'n Roll avond
 • 2 dec Sinterklaas
 • 8 dec Algemene ledenvergadering
 • 15 dec Activiteit door leden
 • 6 jan Lampionnentocht
 • 7 jan Nieuwjaars receptie
 • 13 jan Jeugd carnavalsbal
 • 20 jan Dames & Hiere zitting
 • 2 feb Senioren carnavalsbal
 • 23 mrt Top 100 vv SCM
 • 20 apr Mini voetbal met feestavond
 • 18 mei Pinkster tournooi
 • 10 juli Eindeseizoensfeest

Contact met site

Zondag 17 december 1e

Logo vv SCM

vv SCM

-

Langeberg

Logo Langeberg
Sportpark Toustruwe Klok

bal sponsor

Selectie 1e en 2e

Subsponsoren

verjaardag  Vandaag is jarig

Grote Clubactie

Grote clubactieMaastricht 13 december 2017.
De Grote Clubactie is bijna ten einde.


Vanavond 13 december is de trekking van de Grote Clubactie. Vanaf 14 december staan de trekkingslijsten op de website www.groteclubactie.nl Ook komen de uitslagen op onze website www.vvscm.nl en in onze kantine.
14 december wordt ook de extra geldprijs voor de vv SCM lotenkopers bekend gemaakt.
De beste deelnemers en resultaten bij De Grote Clubactie 2017 bij vv SCM.
De beste loten verkoper/koper is Shenno Claessen van ons D, JO-12 jeugdteam geworden.
Totaal aan loten en machtigingen 54 stuks.
Op de tweede plaats Regilio Kruse van ons D, JO-12 jeugdteam met totaal 47 stuks.
Op de derde plaats Ilai Engelen van ons D, JO-12 jeugdteam met totaal 28 stuks.
Nogmaals hartelijk bedankt en jullie zullen nog een verrassing ontvangen.
Het beste verkopend/kopend team is het D, JO-12 jeugdteam geworden met totaal 129 stuks.
Ook het gehele team zal een verrassing ontvangen.
Bij de senioren is het derde team het beste team geworden met 80 loten.
Iedereen hartelijk bedankt voor de steun aan onze voetbaljeugd.
Ook dank aan de ouders, niet- voetballende leden en supporters van onze voetbalclub vv SCM.
Mede door jullie hebben we de aanschaf van voetbaltassen voor de jeugd mede kunnen financieren.
Totaal aantal aan verkochte loten en machtigingen is 374 stuks en de opbrengst is een grote steun voor onze jeugdafdeling.
Nogmaals iedereen bedankt voor het ondersteunen van onze jeugdafdeling door middel van De Grote Clubactie 2017.

Met vriendelijke groet,
Jeugdafdeling vv SCM

Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering vv SCM

Maastricht, vrijdag 8 december 2017 4de Jaarvergadering Aanwezig: 29 leden


1. De voorzitter Jan Wijnants opent de vergadering, heet iedereen welkom en deelt mee dat de activiteiten-commissie het eerste lustrumfeest zal voorbereiden.

• Details 1ste lustrumfeest vv SCM volgen later in 2018

2. Notulen vorige vergadering, geen op- of aanmerkingen.

Met algemene stemmen aangenomen

3. Jaarverslag door de secretaris Helmut Titze met een korte toelichting. Sportief heeft de club het goed gedaan: De fusie krijgt na 4 jaar steeds meer gestalte, een goed voorbeeld hiervan is het samen gaan van het 3de van Standaard met het 5de van Caberg.

Het bestuur heeft gekozen voor een nieuwe opzet, waardoor meer leden betrokken (kunnen) worden bij de besluitvorming en de uitvoering. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) geven de andere bestuursleden nu leiding aan commissies die belast zijn met de uitvoering van besluiten en het geven van feed back aan het bestuur. Deze verbreding is nodig maar doet ook recht aan een transparantere vorm van besturen.

Het bestuur heeft John Geelen gevraagd te helpen bij een aantal aspecten die van belang zijn voor de toekomst van de vereniging. (zie agendapunt 12)

En aan Fouad Afansiou om het vrijwilligerswerk in de club in te richten naar de wensen van deze tijd. (zie agendapunt 11)

We hebben nu 10 senioren teams, waaronder 1 vrouwenteam en 1 G team helaas een kleine jeugd.

• Er is meer aandacht nodig en initiatieven voor uitbreiding van de “jeugd”.

Tot slot bedankt hij nadrukkelijk alle vrijwilligers van de vereniging.

4. Verslag van de kas controle commissie.

Het jaarverslag en de begroting zijn meer gestructureerd en overzichtelijker. Er wordt gewezen op het feit dat de rechtstreekse inkomsten door de contributie bijdrage van 235 leden slechts € 27.000 bedraagt op een begroting van € 145.000. De commissie benadrukt dat de contributie inkomsten zeer beperkt zijn ten opzichte van het totaal aan inkomsten. Aanbeveling:

* De ledenadministratie moet vanaf nu nauwkeuriger worden bijgehouden.

5. Het financieel jaarverslag. De penningmeester houdt een korte toelichting.
Afgelopen jaar was er een tekort van € 13.492
Dit tekort is ontstaan door:
1. korting van de bijdrage van de gemeente t.b.v. het onderhoud is al ingegaan met als negatief resultaat € 4.000
2. minder inkomsten van de kantine € 6.000
2 toernooien met minder omzet, een door het slechte weer, het andere door de beslissingswedstrijd MVV – Roda JC
3. van de contributie was nog ongeveer € 4.500 inbaar en de rest was een verkeerde opgave in begroting € 3.500
Daar tegenover extra inkomsten i.v.m. subsidiëring beveiligingscamera en alarm € 4.700
Er volgde naar aanleiding van een drietal korte vragen een korte discussie en
• Het financieel jaarverslag 2016-2017 is met algemene stemmen goedgekeurd

6. De begroting. Er zijn meer inkomsten nodig, daarvoor komen de volgende posten in aanmerking:
1. contributie verhoging per 1 juli 2018 (zie agendapunt 8),
2. vergroting sponsoractiviteiten, een nieuwe verantwoordelijke,
3. vergroting omzet kantine.
* De begroting 2017-2018 werd met algemene stemmen goedgekeurd

7. De balans
Er was een korte toelichting, geen discussie.
* De balans werd met algemene stemmen goedgekeurd

8. Voorstel contributie verhoging per 1 juli 2018 a.s.
O.a. door de aanbeveling van de kas controle commissie en na een korte discussie werd het voorstel aangenomen met 1 tegenstem, die vond dat de verhoging groter moest zijn!
* De contributie per 1 juli 2018 te verhogen met € 1,- per mnd jeugd
€ 1.50 per mnd senioren
* Aanbeveling: een vertrouwenspersoon aan te wijzen die mensen met een laag inkomen helpt de subsidie te regelen bij de gemeente.

9. Benoeming nieuwe bestuursleden en nieuwe bestuursfunctie 28 stembriefjes ingeleverd, 26 voor, 2 tegen
* Bestuursleden die zijn herbenoemd: Vic Esten, Jack Sangen en Theo Reintjes
* Helmut Titze is tot secretaris van het bestuur benoemd
* Nieuwe bestuursleden: Fouad Afansiou, Bart Willemsen en Johan Sangen
* Nieuw lid kas controle commissie: Felix Kallen en reserve Zjer Kramer

10. Toekomst van vv SCM | kansen en bedreigingen John Geelen hield een presentatie (beschikbaar via de website) over gesprekken met de gemeente n.a.v. de zogenaamde tarievennota die positief is uitgevallen voor onze club, de noodzaak om als club te kiezen voor een open-club structuur, dus samenwerken in de buurten 17 en 18 met andere verenigingen en sociaal maatschappelijke organisaties. Verder ook de thema’s: gezond, vitaal en solidair concreet inhoud te geven en aan te sluiten bij initiatieven van bijvoorbeeld het onderwijs en andere verenigingen in onze buurten. De toekomst zal een andere aanpak vragen. Een levendige discussie werd gevolgd door 3 besluiten en 1 aanbeveling:

• Het bestuur benoemt een commissie om na te gaan of en hoe de kleedlokalen kunnen worden opgeknapt waarvoor dan ook financiering moet worden gezocht.
* Het bestuur maakt een visie document dat als uitgangspunt dient om met andere verenigingen in Maastricht samenwerking te gaan bespreken.
* Het bestuur stelt een commissie samen die deze besprekingen met derden gaat voeren.
* Aanbeveling: de leden zullen permanent worden geïnformeerd over bovenstaande voorstellen en eventuele vorderingen.

11. Vrijwilligerswerk in onze club
Fouad refereert aan eerdere voorstellen. De club wil per senioren lid en in overleg met de ouders van de jeugd een vrijwilligersplan, uitwerken waarbij ieder senior lid € 25 per jaar meer contributie betaald of een aantal uren vrijwilligers werk doet. Ouders wordt gevraagd middels een uitgewerkt plan om bijv. twee dagdelen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Wat vrijwilligers werk is of kan zijn wordt nader uitgewerkt. Er was een korte discussie of je dit wel kon verplichten? Gewezen werd op ervaringen bij andere clubs.

* Er wordt een concreet plan voor het vrijwilligerswerk in de club uitgewerkt waarbij een grotere betrokkenheid van leden en ouders wordt nagestreefd middels “deelname aan werkzaamheden” van de vereniging.

12. “Kansen en bedreigingen” John Geelen vv SCM !!!

1. Vragen m.b.t. tarievennota gemeente
Onze inbreng:
* is er compensa)e voorzien? te veel betaald c.q. niet ontvangen
* nota spreekt over “redelijk en rechtvaardig” worden verenigingen of leden, die “niet kunnen betalen” tegemoet gekomen?
* kwaliteitsnorm van de velden ook ondergrond en drainage meegenomen?
* Is er financiële ruimte voor investering in Mjb.?

2. Gevolgen tarievennota gemeente
Gekozen wordt voor het zg. “harmonisaGemodel”
* Verhoging sportvoorzieningen / kleedlokalen 3%
* Clubgebouw 14% NIET van toepassing, eigendom
* Concreet voor ons:
* Nu € 5.495 (seizoen ‘16-’17) zou worden na besluit gemeenteraad +/- € 4.500 (3 velden w.v. 2 met licht en kleiner trainingshoek)
* Voor meer info
https://maastricht.raadsinformaGe.nl/document/5606045/1/2__%2879-2017%29_- _Tarievennota_Sport

3. Voordeel water bespaarders
Voorzieningen getroffen om water te besparen
* We verbruiken minder water dus minder aan WML
* En daardoor ook minder energie kosten
* Kosten verder reduceren ….. Blijft belangrijk,“stookkosten” blijven hoog gezien de bouwkundige staat van gebouwen en “winter”
* En met name elektra, investeren in LEDverlichting
* Duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid als onderdeel MVO | speerpunten voor de club

4. De club en haar missie doel
* Voorwaarde scheppend voetbal en …..
* Rol naar de buurten 17 en 18 en ….. AAA-wijken Caberg 3440 Frontenkw. 560 Oud Caberg 1935 Malberg 5545
* Vanuit een open houding en maatschappelijk betrokken ….. Is dat zo?
* Aandacht voor de zwakkeren …..
* Vanuit een rijk verleden en visie over de toekomst …..? Enthousiast en bewogen !

5. De club en haar omgeving
* Leden, sponsoren, ….. Andere gebruikers accommodatie …..
* Bedrijven creatieven in de buurten
* 2 Buurtnetwerken en 1 in oprichting
* Andere verenigingen organisaties zoals rond Manjefiek Malberg en Wiemerink
* Woningcorporaties Gemeente (Karin Gijbels)
* Interviewen ….. Inzet participatie en onze rol

6. De club en haar toekomst
* Wie zijn c.q. worden onze “stakeholders”
* Maken sociale kaart van buurt, leden, etc.
* Nieuwe activiteiten, nieuwe doelgroepen
* Teams allochtonen, expats, gehandicapten, studenten, vrouwen
* Relatie naar andere sportverenigingen
* Wat zijn onze kansen wat onze bedreigingen
* Heeft consequenties voor de accommodatie?

7. Eerste gesprekken
* Met Trajekt Anja Schulpen, opbouwwerker
* Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met: Sociaal team en Veilige buurten team Preventief en collectief
* Thema’s: duurzaamheid gezondheid vitaliteit
* Ook info agenda delen op Veer zien Malberg

8. Samenwerken met …..
* Verkennersband
* Mallebergers
* Mik en onderwijs naschoolse opvang
* Volkstuintjes
* Etc.
* AccommodaGe beschikbaar stellen aan anderen en gedurende 7 dagen in de week

9. Ook samenwerken met …..
* Huisartsen
* Sociaal Team
* Radar
* Envida
* Levanto
* Xonar
t.b.v. participaGe & het tegengaan van eenzaamheid AccommodaGe beschikbaar stellen aan anderen en gedurende 7 dagen in de week

10. Is toch logisch ….. vergelijk Gezonde School
* Rookvrije sport https://rookvrijegeneratie.nl
* Bij sporten hoort gezond eten
http://www.gezondesportkanGne.nl * Drink water i.p.v. drankjes vol suikers
* Eet meer fruit

11. Wat staat ons te doen …..?
* Verduurzaming en opknappen kleedlokalen
1. Bestek maken en financiering zoeken
* Samenwerking met derden ter vergroting draagvlak
2. basisdocument maken
3. onderhandelingsdelegaGe samenstellen

Rondvraag

Er werd voorgesteld de opvolging van sponsortoezeggingen beter te regelen. En nadrukkelijker aandacht te besteden aan de jeugd.

Maastricht, 9 december 2017 | jg in overleg met het dagelijks bestuur


Besluitenlijst
Algemene Ledenvergadering | 4de Jaarvergadering vv SCM
Maastricht, vrijdag 8 december 2017

Algemeen:

• Details 1ste lustrumfeest vv SCM volgen later in 2018
• Er is meer aandacht nodig en concrete initiatieven voor uitbreiding van de “jeugd”.

Financiën:
• Het financieel jaarverslag 2016-2017 is met algemene stemmen goedgekeurd
* De begroting 2017-2018 werd met algemene stemmen goedgekeurd
* De balans werd met algemene stemmen goedgekeurd

Contributie verhoging:
* De contributie wordt per 1 juli 2018 verhoogd met € 1,- per mnd jeugd € 1.50 per mnd senioren

Samenstelling bestuur en kascontrole commissie:
* Bestuursleden die zijn herbenoemd: Vic Esten, Jack Sangen en Theo Reintjes
* Helmut Titze is tot secretaris van het bestuur benoemd
* Nieuwe bestuursleden: Fouad Afansiou, Bart Willemsen en Johan Sangen
* Nieuw lid kas controle commissie: Felix Kallen en reserve Zjer Kramer

Kansen en bedreigingen voor onze vereniging:
• Het bestuur benoemt een commissie om na te gaan of en hoe de kleedlokalen kunnen worden opgeknapt waarvoor dan ook financiering moet worden gezocht.
* Het bestuur maakt een visie document dat als uitgangspunt dient om met andere verenigingen in Maastricht samenwerking te gaan bespreken.
* Het bestuur stelt een commissie samen die deze besprekingen met derden gaat voeren.

Vrijwilligerswerk in onze vereniging:
* Er wordt een concreet plan voor het vrijwilligerswerk in de club uitgewerkt waarbij een grotere betrokkenheid van leden en ouders wordt nagestreefd middels “deelname aan werkzaamheden” van de vereniging.

Aanbevelingen:
* De ledenadministratie moet vanaf nu nauwkeuriger worden bijgehouden.
* Een vertrouwenspersoon aan te wijzen, die mensen met een laag inkomen helpt bij het aanvragen van de subsidie bij de gemeente, i.v.m. het betalen van contributie voor sportactiviteiten.
* De leden permanent te informeren over de voorstellen onder “kansen en bedreigingen” en voortgang van gesprekken met andere verenigingen en eventuele samenwerkingspartners. Voor eventuele vragen kun je terecht bij de leden van het dagelijks bestuur.

Ons eerste elftal trof gisteren in de topper tegen SCM een tegenstander die een maatje te groot was.


Op een guur Sportpark West liet de thuisclub zien dat zij over meer individuele kwaliteit beschikken. Ook balsnelheid en samenspel waren van een hoger niveau dan Weltania. Vlot combinerend sneden ze door de defensie van de gasten. Weltania kon zich niet aan de druk ontworstelen en omdat de eerste kansen ook nog allen direct werden benut stond na 20 minuten al een duidelijke 3 – 0 op het scorebord. Toen volgden 5 minuten waarin het leek dat Weltania meer greep op de wedstrijd kreeg en in die fase mistte Sebastiaan van Middegaal oog in oog met doelman Stephan Crecente de 3 - 1. Vervolgens nam SCM het heft weer in handen, raakte nog één maal de paal en bepaalde de ruststand op 5 – 0. Vier van die doelpunten kwamen van de voet van Marco Willems.

Na de rust wilde Weltania met een straffere mandekking verdere schade beperken. Maar dat was buiten de kwaliteiten van SCM gerekend. Mandekking bij de ene speler betekende meer vrijheid voor de andere en in die fase was met name Patrick Crijns ongrijpbaar. De doelpogingen volgden elkaar snel op maar de schade bleef uiteindelijk beperkt tot 8 – 0. En die 0 had ook nog weggewerkt kunnen worden. Af en toe lieten de gasten zien dat ze ook combinerend tot een goede aanval kunnen komen. En Ron Okonski (lat), Sebastiaan van Middegaal en Sjors van Velzen hadden voor een tegendoelpunt kunnen zorgen.

Een wedstrijd met een wijze les. En dat is wat een debutant in een hogere klasse ook kan overkomen. Alleen niet te vaak en niet met deze cijfers. Nog vermeldenswaardig is het debuut van Remco Beuken. Net 17 jaar geworden, mocht hij zijn eerste speelminuten op 1 maken en hij wist zich nog goed staande te houden. Maar niet alleen om deze reden zal die wedstrijd nog lang in zijn geheugen blijven.

Bron site Weltania

Sponsor Smezo Handelsonderneming BVSponsor"Het jo12-1 team van vv SCM in prachtige splinternieuwe tenues gesponsord door Smezo Handelsonderneming BV! De toppers staan er dus weer perfect op, mede met dank aan Sportshop Do iT."

ALGEMENE LEDENVERGADERING vv SCM SEIZOEN 2016/2017

Hiermede roept het bestuur van vv SCM haar leden op tot bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op:
Vrijdag 8 december 2017 om 21.00 uur
in de kantine aan de Toustruwe. In het belang van vv SCM rekenen wij op uw aanwezigheid.

1. Opening van de vergadering.
2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.
3. Jaarverslag van het bestuur.
4. Financieel jaarverslag over afgelopen boekjaar.
5. Goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten.
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing kascommissie:
 · Sitirios Kritsionis is aftredend.
 · Voor 2017-2018 hebben zitting in de kascommissie: Patricia Hardy en Renie Beckers.
 · Het reserve lid Felix Kallen wordt toegevoegd als het 3e lid van de kascommissie.
 · Er zal 1 nieuw lid worden gekozen als reserve.
8. Benoeming bestuursleden:
 · Aftredend en niet herkiesbaar is het lid: Patrick van Dijk
 · Aftredend en herkiesbaar zijn de leden: Vic Esten (Jeugdzaken), Jack Sangen (Algemeen) en Theo Reintjens (Algemeen).
Deze kunnen door acclamatie herkozen worden.
· Kandidaten bestuursleden: Fouad Afansiou, Bart Willemsen en Johan Sangen. Deze kunnen door acclamatie gekozen worden.
9. Vaststelling van de contributie.
 · Voorstel aan leden verhoging van contributie nieuw voetbalseizoen 2018/2019 Senioren € 1.50.- en junioren € 1.- per maand.
10. Vaststelling van de begroting.
11. Vrijwilligerswerk.
12. Toekomst vv SCM.
13. Rondvraag.
14. Afsluiting door de voorzitter.

De notulen alsmede het financiële verslag 2016/2017 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine van vv SCM.

Afmelden voor genoemde vergadering kan bij alle zittende bestuursleden.

Het bestuur
November 2017

Sterk SCM wint als een echte “kampioen” bij het nog ongeslagen UOW ’02 !!


Op een koud en guur Sportpark ter Waerden was het al snel duidelijk dat SCM maar voor een ding naar Landgraaf was gekomen. De winst pakken en daarmee tevens de 1e periodetitel in 3A opeisen. Na een goede aanval van UOW ’02 leverde de tegenaanval de 1e corner voor SCM op. De goed genomen corner van Marco Wilms, strak en ver bij de 2e paal, werd door Sem Heckers breed gekopt op de instormende Jawad Rouane die de bal onhoudbaar voor Kenny Eggen inkopte 0-1. Was toch wel een fikse tegenslag voor UOW ’02 om tegen de koploper al zo snel op achterstand te komen. UOW ’02 probeerde via hun snelle spitsen gevaarlijk te worden voor het doel van SCM, maar verder dan een goed schot van Ronald Geuskens na een pass van Jelle Kösters en een matig genomen corner van Dennis Systermans en de daar uit volgende overtreding op Jelle Kösters, waarna Rob Schneider de vrije trap deze keer niet verzilverde waren de enige wapenfeiten. UOWSCM daartegenover liet bij de goed en strak genomen vrije trap van Marco Wilms op Patrick Crijns een goede kopbal juist over het doel van UOW ’02 zien en ook het veldspel van SCM was in de 1e helft beter verzorgd. Na een goede lange pass van aanvoerder Fouad Afansiou wou verdediger Joep Weijers de bal onderscheppen maar via zijn voet belandde de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman 0-2. Vlak voor rust liet de sterk spelende Jawad Radouan na een inworp voor SCM bij de middenlijn met een snelle dribbel en afsluitend met een goed en onhoudbaar schot van buiten de 16 meter de 0-3 aantekenen. Uit deze actie was duidelijk te zien dat zijn actie en afwerking maar een doel had: doelgericht afwerken en scoren!
Na de rust met enkele tactische aanpassingen bij UOW ’02 waren twee snelle en goede acties van Jelle Kösters nog hoopgevend op een beter resultaat, maar bij de eerste voorzet reageerden de inkomende spelers niet of te laat en bij de tweede was het slappe schot van Dennis Systermans niet doeltreffend. Weer was het Fouad Afansiou die van rechts met een lange pass Marco Wilms bereikte die de bal goed inkopte 0-4. Voor UOW ’02 restte nu alleen nog maar de schade beperkt houden en op een aansluitingstreffer hopen. Het was Edwin van Els die in de eindfase Ronald Geuskens met een steekpass in scoringspositie bracht welke hij dan ook goed inschoot en de eindstand op 1-4 bepaalde. De goed leidende scheidsrechter Linders floot even later voor het eindsignaal en SCM was een terechte winnaar van deze wedstrijd en gelet op de voorgaande resultaten ook van de 1e periodetitel. Voor UOW ’02 een goede voetballes in doelgerichtheid!
3e min.: 0-1 Jawad Radouane 32e min.: 0-2 Joep Weijers e.d. 44e min.: 0-3 Jawad Radouane 59e min.: 0-4 Marco Willems
90e min: 1-4 Ronald Geuskens
Tekst: Bert Wassen
foto: Lucho Carreno


Meer foto's

Doelpunt Jawad Radouane Beelden Roger Moonen

Patrick Crijns

Fotograaf en filmer Bart Willemsen heeft de tweede speler van het 1e geïnterviewd en gevolgd tijdens de wedstrijd tegen Leonidas. Voor alle duidelijkheid dit is geen wedstrijdverslag.

Tekst: Laurens Faessen / VV Hellas

Op deze zonovergoten 15e oktober troffen de voetballers van SCM en VV Hellas elkaar in de Limburgse hoofdstad voor een potje voetbal in de 3e klasse A. Waar in grote getalen mensen het Oktoberfeest in Sittard bezochten, een wandeling of fietstocht door het heuvelland maakten, een terrasje ‘pikten’ of anderszins het begin van de herfstvakantie doorbrachten, wisten de supporters van SCM en Hellas toch de gang naar het voetbalveld te maken. Afgaande op de stand op de ranglijst en het feit dat de thuisploeg zich afgelopen zomer danig versterkte was het duidelijk wie van beide ploegen als favoriet aan de wedstrijd begon. Ondanks een vroege wissel, na 5 minuten moest trainer Jongepier al wisselen na een hamstringblessure van een van de SCM spelers, was de thuisploeg vanaf het begin heer en meester op het veld.

Toch duurde het 15 minuten voordat het eerste schot op doel van gastendoelman Houben kwam. Uit de afgeslagen bal wist de SCM verdediging meteen de geheel vrijstaande Willems te bereiken. Zijn voorzet vanaf de zijkant werd simpel binnen getikt door Crijns. In de minuten die volgden kreeg de thuisploeg nog 2 goede mogelijkheden om de score te verdubbelen. In de 23ste minuut was het opnieuw Willems die een afgemeten voorzet bij Crijns afleverde. De 2-0 was geheel in lijn met het spelbeeld. Zijn volley verdween onhoudbaar achter de Hellas doelman.

SCM bleef de betere ploeg. In de 33ste minuut produceerde Hellas het eerste schot op doel. De roller van Budie bracht de SCM doelman echter niet in verlegenheid. Onder aanleiding van de op het middenveld heersende SCM aanvoerder bleef de thuisploeg de weg naar het Hellas doel zoeken. Uit het niets waren het de bezoekers die de aansluitingstreffer wisten te scoren. Oostindie schoof vanuit het centrum met een prima steekbal bracht hij Baggen alleen voor de SCM goalie. Baggen maakte het beheerst met een stiftbal af. SCM was het, wat ‘het’ dan ook moge zijn, even kwijt. Maar vlak voor rust was het de SCM aanvoerder die de wedstrijd weer op slot had kunnen gooien. Waar hij de bal echter op de geheel vrijstaande Willems had moeten terugleggen, koos hij voor eigen succes en stuitte zo op de gastendoelman. Met een 2-1 ruststand verlieten beide ploegen het veld voor een korte onderbreking. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Nadat Dormans voor de gasten het eerste schot van de 2e helft richting doel produceerde, nam de thuisploeg het heft weer in handen. Nadat Willems eerst nog een voetlengte te kort kwam bij een voorzet vanaf de zijkant wist de SCM aanvaller in de 13e minuut na rust toch te scoren. Doordat de Hellas grensrechter buitenspel over het hoofd zag kon de aanvaller recht op doelman Houben af. Met een prachtige voetbeweging, bewust of onbewust is nog even de vraag, verdween de bal in het Hellas doel. Het was aan de thuisploeg te danken dat de gasten verdere doelpunten bespaard bleven. Zo kon Crijns vlak voor tijd ook alleen op de Hellas doelman af.

Maar in zijn bewegingen, die in een dance-battle niet zouden misstaan, vergat hij echter de bal waardoor doelman Houben de bal zo voor de voeten van Crijns kon oprapen. Na 90 minuten en een beperkt aantal minuten extra tijd klonk het laatste fluitsignaal in deze sportieve wedstrijd. De thuisploeg was vandaag heer en meester en stuurde zodoende de gasten met lege handen terug naar Klimmen-Ransdaal. In deze vorm en met deze voorhoede is SCM zeker een van de titelkandidaten in deze klasse.

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter
facebook

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl